การดำเนินงาน

 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิ โอกาส ของคนพิการด้านต่าง ๆ แก่คนพิการ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามที่ร้องมา
 • จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ผลักดัน
  งานแก้ไขปัญหาคนพิการและพัฒนาคนพิการแบบยั่งยืน
 • เป็นศูนย์ฝึกอบรม ดูงานการผลิตและซ่อมบำรุงรถเข็นคนพิการที่มีการบริหารจัดการ
  โดยคนพิการทั้งในระดับ ประเทศและภูมิภาค
 • ให้บริการซ่อมบำรุงเก้าอี้รถเข็นและรถสามล้อโยกแก่คนพิการ รวมทั้งรับผลิตและ
  ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วย คนพิการให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล
 • ร่วมวิจัยค้นคว้าและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กับศูนย์เทคโนโลยี
  อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ติดต่อประสานงานผู้บริจาคและเครือข่ายองค์กรคนพิการในส่วนภูมิภาค ในการบริจาค
  รถเข็นและรถสามล้อโยก ให้แก่คนพิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศ
 • เป็นสำนักงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการสุขภาพคนพิการรับผิดชอบการจัดสมัช
  ชาสุขภาพคนพิการและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการอื่น